De Buiten Parlementaire Commissie (BPOC) voor burgers door burgers.

Pedro Kuit voorzitter van het BPOC, neemt een belangrijk verklaring af van Jurist, Mr. Jeroen S. Pols. als getuige deskundige. Door zijn verklaring krijgt nu de Nederlandse burger inzichten dat de Nederlands grondwet niet word na geleefd door de Nederlands Regering, het Outbreak Management Team (OMT) en de Nederlands Recht Staat.

Jurist, Mr. Jeroen S. Pols zegt dan ook dat in elk deel van de samenleving is er sprake van mensen die met lede ogen aan kijken hoe deze mensen onze samenleving slopen.

Hier onder vindt U de volledige video van de getuige-deskundige Jurist Mr. Jeroen S. Pols. Verder kunt U de gehele verklaring hieronder lezen (Ik heb deze zo goed mogelijk proberen te vertalen). Start the video op 126:42 waar de getuigen verklaring wordt voorgelezen (tijds duur 15 minuten).

Jurist, Mr. Jeroen S. Pols

In 2003 afgestudeerd met een specialisatie in het strafrecht. Sindsdien voert hij voornamelijk bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures. De afgelopen 17 jaar procedeert hij tegen overheden die het niet zo nauw nemen met wet- en regelgeving. De talrijke procedures rondom de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) trekken de laatste jaren regelmatig de aandacht. Hierbij ligt de focus van de procedures op de onrechtmatigheid van de integrale aanpak waarbij de samenwerkende overheden op structurele wijze wet- en regelgeving opzij schuiven en burgerrechten schenden.

Doel Buiten Parlementair Onderzoek

BPOC 2020 doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van COVID – 19, het coronavirus.

De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat:

“Waarom zijn sinds 15 Maart 2020 vanwege COVID-19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2 virus?”

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren wordt een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

De getuige-deskundige Jurist, Mr. Jeroen S. Pols het volgende verklaard:

A: Ik vind het goed dat ik hier kan verklaren en ik vind dat jullie belangrijk werk doen. Het is belangrijk dat we alles vastleggen wat er in deze tijd gebeurt zodat het later als bewijs kan dienen. Ik zelf ben in April begonnen te procederen tegen de Staat. Dat kwam uit een soort machteloosheid omdat ik zag dat in de juridische wereld niets gebeurde. Ik had verwacht dat de orde van advocaten, rechters et cetera zich zouden uitspreken.

Ik heb een dagvaarding geschreven. Dat is een enorme klus geweest, het is een document van 55 pagina’s geworden. Wat we deden is de criteria die het Europese hof voor de rechten van de mens stelt voor het inperken van grondrechten gelegd naast de gang van zaken en de feiten zoals die op dat moment voorlagen. Deze criteria zijn als volgt:

 • Er moet een noodzaak worden aangetoond

 • De middelen die ingezet worden moeten geschikt zijn om het doel te bereiken

 • Deze middelen moeten proportioneel zijn

 • Er moet voldaan zijn aan het subsidiariteits beginsel; er mogen geen minder ingrijpende

 • middelen beschikbaar zijn

 • De wet moet gevolgd worden met betrekking tot dergelijke ingrepen

Wij stelden vast dat aan geen van deze criteria voldaan werd. De noodzaak werd niet aangetoond het enige dat de Staat naar voren bracht was dat de World Health Organisation (WHO) het virus tot een pandemie verklaard had en dat deze had opgeroepen tot ingrijpen. Op het moment van de zitting (eind Juni) was al duidelijk dat de Infection Fatality Ratio (IFR) een fractie was van wat men in het begin naar voren bracht.

Op het moment van de zitting (eind Juni) was al duidelijk dat de IFR een fractie was van wat men in het begin dacht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwam in Maart zelfs al met hun onderzoek waaruit bleek dat IFR 0,5% was. Uit niets bleek dat er sprake was van een Virus dat de samenleving was aan het ontwrichten. Voor deze zaak hebben wij twee maal een kort geding aangespannen bij de bestuursrechter in Den Haag met betrekking tot demonstraties op respectievelijk 21 en 28 Juni 2020.

Het recht om te demonstreren is een grondrecht dat niet ingeperkt mag worden in noodsituaties en al helemaal niet op basis van verordeningen. Als men het recht op betoging wil in beperken moet men zich beroepen op de wet openbare manifestaties en moeten worden aangetoond dat er een noodzaak is. De rechter heeft dit genegeerd, de rechtspraak neemt eenvoudigweg aan dat er een noodzaak is zonder zelfonderzoek te doen. Er wordt een beroep gedaan op volksgezondheid artikel 2 van het European Convention on Human Rights (EVRM) en artikel 22 van de grondwet. (De overheid treft maatregelen ter beroering van de volksgezondheid). 

Corona wordt gebruikt als een soort silver bullet om grondrechten in te perken. Ook werd aangevoerd dat er hooligans bij de demonstraties aanwezig zouden zijn. Dit zou echter nooit een reden mogen zijn om een demonstratie te verbieden. De taak van de politie is niets anders dan het beschermen van vreedzame betogers.

We zijn bij een kort geding in het gelijk gesteld, ik heb geprobeerd te berekenen hoe groot de kans is om bij een kort geding in het gelijk gesteld te worden. Ik kwam tot de conclusie dat die kans slechts 10 tot 15 procent is. Het lijkt er op dat de rechtspraak de neiging heeft om de staat te volgen. Toch gaan wij door met kort gedingen omdat bij iedere zaak kleine dingen bevestigd worden.

Wij hebben de volgende zaken gevoerd:

 1. Kort geding tegen het verbod op de demonstratie op 21 Juni 2020.

 2. Kort geding tegen het verbod op de demonstratie van 28 Juni 2020.

 3. Kort geding tegen de maatregelen op 25 Juni 2020.

 4. Kort geding tegen de mondkapjes plicht in Amsterdam Augustus 2020.

 5. Kort geding tegen het RIVM van onderbouwing voor de maatregelen Augustus 2020.

 6. Kort geding tegen de Staat tegen het huidige gebruik van de PCR – test December 2020.

 7. Kort geding tegen het in reisverbod voor mensen zonder negatieve PCR-test December 2020.

 8. Vervolg zaak in reisverbod Januari 2021.

 9. Nogmaals vervolg zaak in reisverbod ook in Januari 2021.

Uw vraagt mij of we hebben overwogen om een bodemprocedure te starten en daarna voorlopige voorziening in te vragen met het oog op alle kort gedingen die verloren worden. Een dergelijke zaak wordt nu voorbereid met betrekking tot vaccinaties.

Wij bereiden momenteel vier zaken voor:

 • Kort geding tegen de Staat met betrekking tot de informatievoorziening over het vaccin.

 • Kort geding tegen de staat met betrekking tot het advies van de gezondheidsraad om het Corona vaccin op te nemen in het vaccinatieprogramma.

 • Bodemprocedure tegen de staat met betrekking tot de vaccinatiecampagne zelf hierin wordt een voorlopige voorziening gevraagd.

 • Kort geding tegen de avondklok.

U vraagt mij of de rechtspraak de afgelopen tijd is verslechterd mijn antwoord daarop is dat dit inderdaad het geval is. Het gaat hier over fundamentele rechten. Grondrechten die worden ingeperkt wanneer de Staat grond rechten schendt zou ik een beroep moeten kunnen doen op de rechtspraak. Dergelijke zaken zouden we niet zomaar moeten kunnen afwijzen. De rechtspraak speelt hier een zeer kwalijke rol omdat zijn niet alleen de zaken afwijzen maar ook dit beleid legitimeren.

Het is mijn mening dat wij als burgers geen middelen meer hebben om onze rechten te beschermen en dat wij dit nu zelf moeten gaan doen. Ik zeg hier bij dat elke actie tegen de Staat geweldloos zou moeten zijn omdat het onmogelijk is om het met geweld de winnen van de Staat.

Het is mijn mening dat we de Staat zouden moeten negeren we zouden alle regels die zijn opgelegd moeten afwijzen. De bevolking zou moet begrijpen dat wij de samenleving zijn en dat de Staat alleen macht heeft zolang wij hen die macht geven. De zaken die wij voeren spelen een belangrijke rol bij het voor het verspreiden van kennis.

De zaak die wij een Juni hebben gevoerd is voor veel mensen een aanknopingspunt geweest om onderzoek te gaan doen. Wij zien ook dat de zaken erg goed worden bekeken (Social Media). Dankzij de Corona crisis kunnen wij al onze zaken striemen. Het wordt zichtbaar voor mensen dat de Staat zich ook niet verdedigd.

Het RIVM heeft in een kort geding moeten toegeven dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor de anderhalve meter regel. In de zaak met betrekking tot de PCR-test heeft de Staat toegegeven dat de PCR-test niet als diagnostisch middel gebruikt mag worden. Dit zijn belangrijke zaken die tijdens de kort gedingen naar voren komen. Dat hier geen consequenties aan verbonden worden is een ander probleem.

Er worden telkens stappen overgeslagen en worden consequenties verbonden aan een test uitslag. Dat kan niet want op het moment dat er consequenties aan verbonden worden is er dus sprake van een diagnose dat zou alleen door een arts gedaan moeten worden. Dit hebben wij aangevoerd tijdens de zitting tegen de PCR-test. Er werd toen als verdediging aangevoerd dat er geen alternatief is voor het grootschalige test beleid. Echter vragen wij ons af of er überhaupt nodig is om grootschalig te testen.

U vraagt mij wat ik denk dat een reden zou kunnen zijn waarom de overheid op deze manier handelt hier heb ik mijn ideeën over. Echte concentreer ik mij liever op wat zij doen. Ze drijven de economie naar de rand van de afgrond, de middenstand wordt vernietigd en ons gedrag wordt gewijzigd. Deze mensen (Regering / OMT / Recht Staat) hebben een macht greep gepleegd voor wat zij nu doen hebben zij geen democratisch mandaat. 

Blijkbaar vertegenwoordigen zij de belangen van anderen en niet die van het volk. De mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn zullen hier ooit verantwoording over moeten gaan afleggen voor een tribunaal. Zei plegen misdrijven tegen de menselijkheid. Het grote probleem dat we nu zien is dat ook de rechtspraak hierbij betrokken is.

In 2009 is het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) opgericht. Dat is een samenwerkingsverband tussen alle overheden inclusief de rechtspraak. Dat is stiekem gebeurt en de media wilde er niet over schrijven. Het doel van dit centrum is het bestrijden van ondermijnen criminaliteit. Het lijkt hier alsof het gaat over strafbare feiten mijn eigenlijk richten zij zich op personen en bedrijven die ongewenst gedrag vertonen. Het gevolg hiervan is dat bepaalde instanties die zich niet horen bezig te houden met criminaliteit bestrijding dit wel gaan doen.

Een voorbeeld hiervan is de toeslagen affaire. De belastingdienst hoort zich niet bezig te houden met fraudebestrijding maar het heffen van belasting. Wat de RIEC doet is iedereen benaderen als een verdachte. Dat is een kenmerk van een totalitaire Staat en het wantrouwen van de burger. Volgens het wetboek van strafrecht mag een persoon alleen worden onderzocht wanneer er sprake is van een redelijke verdenking. De overheid moet alleen in de gaten te houden of burgers zich aan de wet houden. In een vrij land mag men de grenzen van de wet opzoeken.

Afwijkend gedrag zou geen reden moeten zijn om burgers te onderzoeken door het RIEC wordt iedereen als verdachte aangemerkt dat is een kenmerk van een totalitaire Staat. De Overheid zou zich niet moeten bezighouden met gedrag en morele oordelen. Sinds Maart is de wet ineens niet meer leidend de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt niet nageleefd en zelfs een grote schaal geschonden. Rechters weigeren een oordeel te vellen over het RIEC wat mijns inziens geen toeval kan zijn. Door het RIEC wordt al ruim tien jaar de suggestie gewekt dat er sprake is van onzichtbare zaken die de samenleving ondermijnen.

Het Coronavirus wordt nu op dezelfde manier gepresenteerd er wordt gestuurd op gedragsverandering de kern van het RIEC is het computersysteem. Hierin wordt de data opgeslagen met betrekking tot het gedrag van burgers. Deze data worden voor eeuwig bewaard. Hier is sprake van ondermijning van de democratische rechtsstaat het zijn dus niet de burgers die de samenleving ondermijnen.

Als de rechtspraak in Juni een verweer woord had gevoerd waarin ze mijn ongelijk had bewezen dan had ik daar genoegen mee genomen. In feite werd er gezegd dat er geen verantwoording hoeft te worden afgelegd. Ik verwijs naar het vonnis van 24 Juli met betrekking tot de zaak van 25 Juni. De rechter maakt hier een vergissing de Staat hoeft niet Viruswaarheid persoonlijk te overtuigen de Staat moet iedereen overtuigen. Wij hebben enkele gevraagd om een onderbouwing voor de inperking van de grondrechten. Dat is exemplarisch voor het falen van de rechtspraak het betreft hier een minachting van onze grondrechten.

Grondrechten zijn grondrechten omdat ze van ons zijn. De Overheid heeft hier van af te blijven het is niet aan hen om deze te geven of te nemen dat is de basis van een democratische rechtstaat. Wanneer deze rechten een gunst worden is dat de omgekeerde wereld. Een noodzaak voor het inperken van grondrechten moet gebaseerd zijn op feiten en niet slechts op beweringen. Onze wet is gebaseerd op vrijwilligheid deze weigering om het beleid uit te leggen is een rode draad door alle zaken die wij gevoerd hebben.

Er word steeds gerefereerd aan een zogenaamde ‘margin of appreciation’. Dat is een beleidsvrijheid om bepaalde keuzes te maken deze moet echter dan wel onderbouwd worden de Staat doet dat hier niet. In de zaak met betrekking tot mondkapjes gaf de Staat toe dat deze niet helpen tegen besmetting maar dat het eigenlijk ging om een gedragsexperiment. Dit is pervers het gaat hier om inbreuk van een grondrecht waarvoor geen enkele rechtvaardiging bestaat. Een dergelijk gedrag experiment valt onder de wet medisch onderzoek met of op mensen. Hiervoor zijn strenge voorwaarden gebaseerd op de Code van Neurenberg. Zo mag een experiment niet schadelijk zijn het moet vrijwillig zijn en mensen moet worden medegedeeld dat ze deelnemen aan een experiment. Er moet sprake zijn van de commissie die het experiment beoordeeld aan deze voorwaarden wordt op geen enkele manier voldaan. De rechter erkende dat er sprake is van inbreuk op artikel 10 van de grondwet echter vond zij dit aanvaardbaar omdat het van tijdelijke aard was. 

In de zaak tegen het RIVM hebben wij gevraagd of onderbouwing voor de anderhalve meter regel, dit werd geweigerd. Ook hebben wij gevraagd om de onderzoeksrapporten naar de PCR test. Toen werd gezegd dat ze deze niet hadden we hebben eveneens gevraagd om Autopsie rapporten. Toen bleek dat er nooit een Autopsie zijn gedaan op mensen die aan het Coronavirus overleden zijn. Gebruikte modellen en aannames werden eveneens niet als bewijs aangevoerd. Verzoeken om berekeningen voor bepaalde beweringen werden afgewezen. 

Ik zie de bereidheid tot burgerlijke ongehoorzaamheid groeien ik zie je verschil met zes maanden geleden. Mensen zijn bereid om bevelen te negeren het gaat hier niet om hooligans maar om normale mensen die een normaal leven willen leiden. In de zaak tegen de PCR-test heb ik gewezen op een uitspraak van meester Polak een raadsheer bij de hoge raad uit 1938 deze zegt:

‘zodra politiek in de rechtszaal komt verliest juridisch redeneren zijn waarde’

Dat is nu gaande, elke rechter is nu bezig met het beleid van de overheid te verantwoorden dat is een ontwikkelen die al zo’n 10 jaren gaande is. Ik heb nog geen antwoord op de vraag waarom dit zo is, deze vraag zou achteraf beantwoord moeten worden. Het gaat hier ook om de vraag waarom universiteiten de wetenschap en andere instanties het laten afweten. Ik hoop ten zeerste dat wij antwoorden krijgen op deze vragen. Ik ben ervan overtuigd dat ook in de rechterlijke macht mensen zijn die het hiermee niet eens zijn. Dat is ook een reden om door te gaan met procederen. In elk deel van de samenleving is sprake van mensen die met lede ogen aan kijken hoe deze mensen onze samenleving slopen.

Tot zo ver:

A: Een puntje, die vrijwilligheid bedoelde ik; ‘de wet publieke gezondheid is gebaseerd op vrijwilligheid’. Misschien kun je ook nog even aanvullen om dit verder duidelijk te maken; ‘voor algemene dwingende maatregelen voorziet deze wet niet in’. De wet publieke gezondheid voor algemene dwingende maatregelen is geen ruimte.

Q: Dus ook niet de avond avond klok?

A: Nee nee.

Q: Ik moet een bekentenis doen wij zijn in October begonnen met deze commissie de Buiten Parlementaire Commissie (BPOC) – voor burgers door burgers. Ik zeg heel open tegen U meneer Pols toen ik Viruswaarheid zag al die kort geding voeren. Toen dacht ik bij mijzelf van ja maar ze verliezen het keer op keer daar doen ze de zaak helemaal geen goed mee. Ik kom daarop terug U heeft heel duidelijk uitgelegd waarom u doet wat u doet. Als ik ook de vonnissen hoor en hoe U die uitlegt en de rode lijn die daar in zit dan is die zeer zorgelijk. Nogmaals, ik heb bewondering voor U doorzettingsvermogen, wat u heeft. De manier waarop u het uitlegt, ik kom daarom echt terug op mijn mening die ik begin verleden jaar had toen ik al die kort gedingen zag, petje af.

A: Dank U wel, ik ben daar blij om, omdat U het nu ziet.

Q: Dus dat wil ik toch even kwijt, goed we gaan het printen en ondertekenen.

Website van de Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2021 (BPOC 2021)